Publicaties

Teelt van genetisch gemodificeerde maïs NK603 x MON810

Adviezen | 12.03.2007 | 070308-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de vergunningaanvraag voor de teelt van de genetisch gemodificeerde maïslijn NK603 x MON810. De maïslijn bevat het gen cp4epsps waardoor de plant tolerant is voor herbiciden met als werkzame stof glyfosaat. Daarnaast bevat de maïslijn het gen cry1Ab waardoor de plant resistent is voor bepaalde insecten uit de orde van de Lepidoptera, zoals de Europese maïsboorder (Ostrinia Nubilalis).
Maïs heeft in Nederland geen wilde verwanten en opslag van maïsplanten is in Nederland nagenoeg uitgesloten. Verwildering van de maïsplant is in Nederland nooit waargenomen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de modificaties het verwilderingspotentieel vergroten. De COGEM is verder van mening dat de moleculaire karakterisering van de maïslijn volledig is. Daarnaast acht de COGEM het aannemelijk dat er geen schadelijke effecten op niet-doelwitorganismen te verwachten zijn.
De COGEM is van mening dat de risico’s voor mens en milieu bij markttoelating voor teelt van de maïslijn NK603 x MON810 verwaarloosbaar klein zijn. De COGEM plaatst daarnaast nog een aantal opmerkingen bij het ontbreken van een aantal onderzoeksrapporten met betrekking tot niet-doelwitorganismen waarnaar verwezen wordt in deze aanvraag.

Download publicatie