Publicaties

Signalering bij advies: Mogelijke reacties op poging van kunstenares om gentechtaboe te doorbreken

Signaleringen | 05.06.2012 | CGM/120605-04

Deze signalering hoort bij het advies ‘Klonering van een synthetische DNA sequentie in Escherichia coli’ (CGM/120605-03). Het advies is opgenomen in de PDF hieronder.

Signalering
De COGEM merkt op dat de combinatie van kunst en DNA-technologie kan bijdragen aan een verbreding van de kijk op de biotechnologie, maar mogelijk ook tot maatschappelijke bezwaren kan leiden. Zij signaleert dat de overheid zich bewust moet zijn van mogelijke reacties en voorbereid moet zijn op kritische vragen die vanuit de samenleving, de wetenschap of het bedrijfsleven gesteld kunnen worden.

Advies
De COGEM is gevraagd te adviseren over inschaling van laboratoriumwerkzaamheden met een door de mens gesynthetiseerde DNA sequentie. De gezuiverde DNA sequentie codeert voor een eiwit waarvan de éénletterige aminozuurvolgorde te lezen is als artikel één van de Engelstalige versie van de Universele verklaring van de rechten van de mens en zal worden gebruikt in een kunstproject. De aanvrager zal ook proberen om het DNA fragment in animale cellen tot expressie te brengen.
De aanvrager heeft een bioinformatische analyse uitgevoerd om te bepalen of de DNA sequentie mogelijk voor een schadelijk eiwit codeert. Uit deze analyse blijkt dat de afgeleide aminozuursequentie geen overeenkomst heeft met bekende allergenen of toxines. Indien er na expressie een functioneel eiwit ontstaat, is de kans verwaarloosbaar klein dat het eiwit schadelijke eigenschappen heeft.
Op basis van deze gegevens is de COGEM van mening dat de laboratoriumwerkzaamheden op ML-I inperkingsniveau uitgevoerd kunnen worden. Op dit inperkingsniveau en onder navolging van de werkvoorschriften die hiervoor gelden, acht de COGEM de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie