Publicaties

Biologische Machines?

Signaleringen | 25.09.2008 | CGM/080925-01

Synthetische biologie is een nieuw onderzoeksveld dat zich richt op het veranderen van bestaande organismen met als doel het verkrijgen van nuttige functies, en tevens op het ontwerpen en synthetiseren van kunstmatige genen en complete biologische systemen . Door stap voor stap het functioneren van levende cellen te ontrafelen en op basis van die kennis kunstmatige celonderdelen te construeren, hopen onderzoekers uiteindelijk een volledig kunstmatige cel te kunnen creëren. Deze kan als een soort een levende machine worden gezien. De synthetische biologie kan hiermee gekarakteriseerd worden als een verdere ontwikkeling van genetische modificatie. Het is niet verwonderlijk dat met de introductie van synthetische biologie de cyclus van het maatschappelijke debat, dat is ontbrand bij de beginfase van genetische modificatie, herstart.
In 2006 heeft de COGEM een eerste signalering uitgebracht over dit onderwerp. Twee jaar later neemt de media-aandacht en het aantal wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp snel toe. In de media wordt door onder meer wetenschappers gespeculeerd over toekomstige ontwikkelingen waarbij soms de meest fantastische toepassingen worden geschetst. Anderen waarschuwen juist voor de eventuele gevolgen van deze nieuwe en baanbrekende technologie. Op deze wijze wisselen ‘doemscenario’s’ en ‘gouden bergen’ elkaar in de media af.
In reactie hierop en naar aanleiding van Kamervragen heeft de minister van VROM de COGEM om nader advies gevraagd (Bijlage 1). In haar adviesvraag wordt onder meer gevraagd of de huidige risico-analyse systematiek en het beoordelingskader voor ggo’s ook toepasbaar zal zijn voor de komende ontwikkelingen in de synthetische biologie. Daarnaast vraagt zij op welke wijze de overheid de maatschappelijke discussie over synthetische biologie het beste kan faciliteren. In de signalering Biologische machines? Anticiperen op ontwikkelingen in synthetische biologie geeft de COGEM een antwoord op deze vragen.

Van de signalering is ook een engelse vertaling beschikbaar deze kunt u hier vinden.

Download publicatie