Publicaties

Signalerende aanbiedingsbrief bij onderzoeksrapport: The use of statistical tools in field testing for effects of GM plants on non-target organisms

Signalerende brieven | 27.11.2012 | CGM/121127-01

Wanneer een vergunning wordt aangevraagd voor de teelt van een gg-gewas, moeten er altijd gegevens worden aangeleverd waaruit blijkt dat het gg-gewas geen schadelijke effecten heeft op het milieu. Bij de beoordeling of gg-gewassen een nadelig effect op niet-doelwitorganismen zouden kunnen hebben, spelen veldproeven een belangrijke rol.
Wanneer veldproefgegevens niet correct statistisch geanalyseerd worden, kan dit leiden tot foutieve conclusies. In het ernstigste geval zou geconcludeerd kunnen worden dat een gg-gewas geen nadelig effect heeft op niet-doelwitorganismen, terwijl dit wel het geval is.

De COGEM onderkent het belang van een goede statistische analyse en de problematiek om tot een correcte analyse te komen en heeft daarom, samen met Bureau GGO, een onderzoek laten uitvoeren naar de statistische methoden die geschikt zijn om gegevens van veldproeven met gg-gewassen te analyseren.

Het onderzoeksrapport bevat informatie die van belang is voor het uitvoeren van een goede milieurisicobeoordeling. Het onderzoeksrapport biedt handvatten om te bepalen welke statistische methode gebruikt zou moeten worden bij de analyse van veldproefgegevens. Het biedt een overzicht van de meest gebruikelijke methoden en de aanwezigheid van hyperlinks zorgt ervoor dat uitgebreidere informatie gemakkelijk te raadplegen is. Het rapport is daarmee ondermeer een bron van nuttige achtergrondinformatie bij de richtsnoeren die de EFSA geeft voor het uitvoeren van een statistische analyse.

De COGEM signaleert dat het rapport ook van belang is bij de vaststelling van juridisch bindende bepalingen voor de milieurisicoanalyse van gg-gewassen. De Europese Commissie voert besprekingen met de nationale autoriteiten om op basis van de EFSA richtlijnen tot een juridisch bindend richtsnoer voor de vereisten van de milieurisicoanalyse te komen. Het belang van het opnemen van correcte statistische analysemethoden in een dergelijk richtsnoer is onomstreden. De keuze van statistische analysemethoden heeft een grote impact op de opzet en omvang van veldproeven. De informatie in dit rapport kan behulpzaam zijn bij de keuze van analysemethoden die enerzijds tot correcte en statistisch significante uitkomsten kunnen leiden en anderzijds niet leiden tot onuitvoerbare eisen ten aanzien van zaken zoals veldgroottes en herhalingen.

De COGEM signalering kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar het onderzoeksrapport.

Download publicatie