Publicaties

Designing experimental protocols to investigate the impact of GM crops on non target arthropods

Adviezen | 17.02.2009 | CGM/090217-02

De COGEM heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de standaardisering van onderzoek naar niet-doelwitorganismen. In het onderzoeksrapport worden aanbevelingen gedaan om laboratoriumonderzoeken naar eventuele effecten van genetisch gemodificeerde (gg-) gewassen op niet-doelwitorganismen te verbeteren en te standaardiseren.

Bij het aanvragen van een vergunning voor teelt van een gg-gewas moet een aanvrager gegevens verstrekken over eventuele effecten die het gewas kan hebben op zogenaamde ‘niet-doelwitorganismen’. Met niet-doelwitorganismen worden die organismen (o.a. insecten) bedoeld die geen nadelige effecten horen te ondervinden van een gg-gewas. Dit is in tegenstelling tot organismen zoals plaaginsecten, die door sommige gg-gewassen juist bestreden worden. Een gewas wordt alleen toegelaten op de Europese markt wanneer uit de aangeleverde gegevens blijkt dat de risico’s voor niet-doelwitorganismen verwaarloosbaar klein zijn.

De COGEM heeft in het verleden vraagtekens geplaatst bij de kwaliteit en relevantie van de door aanvragers verstrekte wetenschappelijke gegevens ten aanzien van effecten op niet-doelwitorganismen. De COGEM constateerde dat deze problematiek veroorzaakt wordt door het ontbreken van standaardcriteria of richtlijnen voor studies op niet-doelwitorganismen in de Europese vergunningverleningsprocedure. Het ministerie van VROM heeft de COGEM gevraagd met concrete voorstellen te komen voor het verbeteren van de methodiek die gehanteerd wordt bij het onderzoeken van eventuele effecten van gg-gewassen op niet-doelwitorganismen.

Om tot een onderbouwd voorstel te kunnen komen heeft de COGEM twee onderzoeksprojecten laten uitvoeren. Het eerste onderzoeksproject, met de titel onderzoeksrapport ‘Effects of insect-resistant transgenic crops on non-target arthropods: first step in premarket risk assessment’ is uitgevoerd in 2005 (CGM2005-06). Naar aanleiding van dit rapport heeft de COGEM een advies uitgebracht waarin zij richtlijnen geeft voor het selecteren van niet-doelwitorganismen (CGM/051020-01). In een vervolg op dit onderzoeksproject heeft de COGEM dr. D. S. Charleston en prof. dr. M. Dicke van Wageningen Universiteit en Researchcentrum laten onderzoeken op welke wijze laboratoriumtesten met niet-doelwitorganismen uitgevoerd moeten worden. De resultaten van dit onderzoeksproject, dat in 2007 en 2008 is uitgevoerd, zijn beschreven in het onderzoeksrapport Designing experimental protocols to investigate the impact of gm crops on non-target Arthropods.

Het COGEM advies kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport kunt u hier vinden.

 

Download publicatie