Publicaties

Reaktie op EFSA opinie herbicidentolerante soja 356043

Adviezen | 22.08.2011 | CGM/110822-01

In mei 2007 heeft de COGEM geadviseerd over import en verwerking van de genetisch gemodificeerde sojalijn 356043. Deze lijn brengt de genen gat4601 en gm-hra tot expressie waardoor de plant tolerant is voor glyfosaatbevattende herbiciden en herbiciden die het acetolactaat-synthase remmen.
Hoewel de COGEM de milieurisico’s van deze sojalijn verwaarloosbaar klein achtte, kon zij niet positief over de lijn adviseren omdat de moleculaire karakterisatie onvolledig was. Daarnaast had zij reserves bij de kwaliteit van de uitgevoerde toxiciteitstudies. Hierdoor kon zij op basis van de aangeleverde gegevens niet uitsluiten dat bij incidentele consumptie nadelige effecten zouden optreden. De COGEM plaatste verder enkele kanttekeningen bij het ‘general surveillance’ plan.
Naar aanleiding van het commentaar van de verschillende lidstaten heeft de EFSA de aanvrager om extra informatie gevraagd. Dit betrof onder meer aanvullende sequentie analyses ter verbetering van de moleculaire karakterisatie en uitbreiding van het ‘general surveillance’ plan. De COGEM is van mening dat de aanvullende moleculaire karakterisatie voldoet aan de door haar in 2008 opgestelde criteria. Het vernieuwde ‘general surveillance’ plan voldoet aan de door de COGEM in 2010 opgestelde eisen. Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld. Concluderend acht de COGEM op grond van de aangeleverde extra informatie de milieurisico’s van import en verwerking van sojalijn 356043 verwaarloosbaar klein.
 

Download publicatie