Publicaties

Inschaling van flow cytometrie analyse van retroviraal getransduceerde muizencellen

Adviezen | 31.07.2009 | 090731-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de flow cytometrie analyse van cellen uit muizen waarin retroviraal getransduceerde muizencellen zijn ingebracht. De aanvrager verzoekt om een omlaagschaling van de flow cytometrie analyse naar inperkingsniveau ML-I.
De muizen zijn getransplateerd met retroviraal getransduceerde muizencellen. Deze cellen zijn getransduceerd met een vector gebaseerd op het Moloney murine leukemia virus. De gebruikte MSCV vector is gepseudotypeerd en daardoor in staat om verschillende soorten cellen te infecteren, waaronder humane cellen.
Een mogelijk risico bij het uitvoeren van de flow cytometrie analyse is de verspreiding van replicatiecompetent retrovirus of recombinant virus dat in theorie in het te analyseren materiaal aanwezig zou kunnen zijn. Contact met replicatiecompetent retrovirus of met recombinanat virus moet voorkomen worden omdat de medewerker hiermee besmet en geinfecteerd kan worden.
De COGEM is van mening dat de kans op het ontstaan van recombinant virus of op complementatie van de MSCV vector in de muis verwaarloosbaar klein is. De retroviraal getransduceerde muizencellen zouden al een replicatiecompetent retrovirus kunnen bevatten. Om de aanwezigheid van rcr virus uit te kunnen sluiten test de aanvrager of de getransduceerde muizencellen vrij zijn van replicatiecompetent retrovirus. Hoewel de COGEM van mening is dat de kans dat de muizencellen replicatiecompetent retrovirus zullen bevatten zeer klein is, bieden de over deze test aangeleverde gegevens onvoldoende zekerheid dat eventueel aanwezig replicatiecompetent retrovirus inderdaad gedetecteerd zal worden. Hierdoor kan de aanwezigheid van dit virus in de retroviraal getransduceerdeĀ  muizencellen niet worden uitgesloten.
Gezien het bovenstaande adviseert de COGEM om de flow cytomtrie analyse op inperkingsniveau ML-II uit te voeren. De COGEM is van mening dat op dit inperkingsniveau de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie