Publicaties

Import and processing of glyphosate tolerant soybean MON 89788

Adviezen | 07.08.2007 | 070807-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de toelating van genetisch gemodificeerde soja voor import en verwerking. De betreffende sojalijn is voorzien van het cp4 epsps gen waardoor de planten tolerant zijn geworden voor herbiciden met als werkzame stof glyfosaat. Soja is een kortedag plant, dit betekent dat vruchtzetting alleen optreedt bij korte dagen. Soja is erg gevoelig voor lage temperaturen. Hierdoor is de teelt van soja in niet mogelijk. Hiernaast kunnen sojabonen niet overwinteren, doordat kiemrust ontbreekt. Soja beschikt niet over de benodigde eigenschappen voor verwildering en er zijn geen redenen om aan te nemen dat het geïntroduceerde gen het verwilderingspotentieel vergroot. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van soja aanwezig zodat uitkruising niet mogelijk is. De COGEM acht de dat incidenteel morsen van de soja leidt tot verspreiding van deze genetisch gemodificeerde soja zeer klein.
De COGEM is van mening dat de moleculaire karakterisering van de sojalijn onvolledig is in het licht van de vereisten van de EU richtlijn 2001/18. Hierdoor kan niet uitgesloten worden dat er ten gevolge van de insertie nieuwe open leesramen zijn ontstaan die eventueel tot toxische of allergene producten kunnen leiden.
De COGEM acht de kans zeer klein dat import en verwerking van deze sojalijn tot risico’s voor mens en milieu zal leiden, maar gezien de onvolledige moleculaire karakterisering kan zij vooralsnog niet positief adviseren over de markttoelating van deze sojalijn. Tevens plaatst de COGEM enige kanttekeningen bij het algemene monitoring plan.

Download publicatie