Publicaties

Het Gentech Debat Ontleed. Een analyse van terugkerende kernthema’s en argumenten

Signaleringen | 05.10.2007 | 071004-01

In deze signalering is een analyse gemaakt van het maatschappelijke debat rond genetische modificatie en haar toepassingen. Met deze analyse van het debat hoopt de COGEM overheden en andere betrokkenen meer inzicht in de terugkerende thema’s en de gehanteerde argumenten te geven en de achtergronden ervan te verhelderen.
In het maatschappeljik debat rond genetische modificatie blijken steeds weer dezelfde onderwerpen of kernthema’s op te duiken. Kernthema’s zoals veiligheid, gezondheid en welzijn, natuur, sociale verhoudingen, keuzevrijheid, en duurzaamheid. De in het debat gehanteerde argumenten kunnen daarnaast in drie verschillende clusters ingedeeld worden. De indeling is globaal gebaseerd op het idee van samenhangende wereldperspectieven: de subjectieve wereld van persoonlijke ervaringen en belevingen, de sociale wereld van bindende normen en wederzijdse gedragsverwachtingen en de objectieve wereld van de stand der zaken. De kernthemas’s en clusters bieden een handvat om elementen die een rol spelen in het debat overzichtelijk te maken en hun achtergronden te verhelderen. Een derde geboden handvat is het perspectief van de grondhoudingen van mensen waarin hun argumenten wortelen. Er wordt daarnaast ingegaan op de verschillende argumentatiestrategieen die worden gehanteerd.
Met deze signalering hoopt de COGEM bij te dragen aan een beter begrip van wat er op de achtergrond speelt in een maatschappelijke discussie over genetische modificatie zodat een zo breed mogelijk draagvlak voor besluiten wordt gekregen.

De COGEM signalering kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en een visuele samenvatting van de signalering kunt u hier vinden.

Download publicatie