Publicaties

Classificatie en inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Penicillium brasilianum

Adviezen | 09.01.2015 | CGM/150108-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van de schimmelsoort Penicillium brasilianum en plaatsing van deze schimmel op Bijlage 1 van de Regeling genetische gemodificeerde organismen (ggo). Tevens is de COGEM gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-)P. brasilianum.

P. brasilianum komt algemeen voor in de bodem. Deze schimmelsoort is in staat om onder bepaalde omstandigheden mycotoxines te produceren. De exacte omstandigheden waaronder deze productie plaatsvindt, zijn niet bekend. De mycotoxines kunnen in gezuiverde vorm nadelige effecten veroorzaken bij dieren en planten. De COGEM heeft echter geen aanwijzingen dat de aanwezigheid van P. brasilianum zelf, of de mycotoxines die deze schimmel onder natuurlijke omstandigheden produceert in mens, dier of plant ziekte veroorzaken.

Op grond van het bovenstaande concludeert de COGEM dat P. brasilianum niet pathogeen is. Zij adviseert daarom deze schimmelsoort in pathogeniteitsklasse 1 in te delen, en werkzaamheden met gg-P. brasilianum uit te voeren op ML-I inperkingsniveau. Gezien het sporulerende karakter van deze schimmel adviseert zij daarbij open handelingen in een veiligheidskabinet klasse-II uit te voeren.

Op dit inperkingsniveau en onder navolging van dit aanvullende voorschrift acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu van voorgenomen werkzaamheden met gg- P. brasilianum verwaarloosbaar klein. Vooralsnog adviseert de COGEM deze schimmelsoort niet in Bijlage 1 van de Regeling ggo op te nemen.

Download publicatie