Publicaties

Classificatie drie insectenpathogene Beauveria schimmelsoorten

Adviezen | 16.12.2014 | CGM/141215-02

De COGEM is verzocht te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie en inschaling van werkzaamheden met de genetisch gemodificeerde (gg-) schimmelsoorten Beauveria bassiana, B. brongniartii en B. pseudobassiana. De drie schimmelsoorten zijn overal in het milieu aanwezig, maar komen voornamelijk in de bodem voor. De COGEM is niet bekend met publicaties waaruit blijkt dat de drie soorten pathogeen zijn voor de mens, warmbloedige dieren, vissen, amfibieën en planten. Wel zijn B. bassiana, B. brongniartti en B. pseudobassiana pathogeen voor insecten en spinachtigen, en produceren ze toxines. De soorten B. bassiana en B. brongniartti worden in de landbouw als biologisch bestrijdingsmiddel tegen plaag¬organismen toegepast.
Insecten en spinachtigen maken deel uit van het milieu en vervullen daarin een belangrijke ecologische functie. De COGEM is van mening dat B. bassiana, B. brongniartti en B. pseudobassiana dierpathogenen zijn en adviseert daarom de drie soorten op te nemen in pathogeniteitsklasse 2. Gebaseerd op deze indeling adviseert zij werkzaamheden met de drie gg-schimmelsoorten uit te voeren op ML-II inperkingsniveau. Indien wordt voldaan aan aanvullende voorschriften is de COGEM evenwel van mening dat de werkzaamheden ook op ML-I inperkingsniveau uitgevoerd kunnen worden.
Op voornoemde inperkingsniveau’s en met inachtneming van bijbehorende voorschriften acht de COGEM het risico van de beschreven werkzaamheden met gg-B. bassiana, gg-B. brongniartti en gg-B. pseudobassiana verwaarloosbaar klein.

Download publicatie