Publicaties

Advies n.a.v. EFSA opinie over vergunning voor Import van genetisch gemodificeerd koolzaad GT73

Adviezen | 26.03.2013 | CGM/130326-02

Genetisch gemodificeerd (gg-)koolzaad GT73 is tolerant voor glyfosaat bevattende herbiciden. In 2012 heeft de COGEM geadviseerd over een vergunning betreffende de import en verwerking van deze koolzaadlijn. De COGEM achtte het noodzakelijk het monitoringsplan behorende bij deze vergunningsaanvraag aan te passen.
De EFSA heeft in haar recent uitgebrachte opinie niet gereageerd op de door de COGEM geuite bezwaren. Tevens heeft de aanvrager geen nieuw monitoringsplan aangeleverd. Om deze redenen zijn de bezwaren van de COGEM betreffende deze vergunningsaanvraag nog onverkort van kracht.
Als belangrijkste punt adviseert de COGEM langs koolzaaddistributieroutes en bij koolzaad-overslagstations te monitoren op de aanwezigheid van GT73 opslagplanten. In Nederland kunnen op verstoorde grond langs transportroutes (wegbermen, spoorwegen) en bij overslagstations kleine koolzaadpopulaties ontstaan. De vestiging van GT73 opslagplanten kan daarbij niet uitgesloten worden, vooral als glyfosaat voor de bestrijding van onkruid wordt toegepast zoals bij spoorwegen gebruikelijk is. Deze opslagplanten kunnen andere (gg-)koolzaad opslagplanten bevruchten, waardoor verschillende transgene eigenschappen in één plant samen kunnen komen. Het kan op voorhand niet uitgesloten worden dat een mogelijke combinatie van transgene eigenschappen of een mogelijke interactie tussen producten van deze transgenen tot een potentieel schadelijk effect kan leiden. De COGEM beschouwt monitoring in de vorm van general surveillance als het geëigende instrument om dergelijke onverwachte, potentieel schadelijke milieueffecten te identificeren. Zij is daarom van mening dat, voor de vergunning betreffende import en verwerking van koolzaadlijn GT73, het general surveillance plan aangepast moet worden door monitoring langs koolzaadtransportroutes en bij koolzaadoverslagstations er in op te nemen.

Download publicatie