Publicaties

Reactie op het bezwaar van Oostenrijk op de toelating van herbicidentolerant koolzaad GT73

Adviezen | 29.08.2006 | CGM/060829-03

De COGEM is verzocht te adviseren over een bezwaar van de Oostenrijkse competente autoriteit tegen de toelating van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde herbicidentolerante koolzaadlijn GT73 op de Europese markt. In 2001 heeft de COGEM reeds positief geadviseerd over de toelating van deze lijn. Ook de Europese Unie heeft intussen een positief besluit genomen.
Naar de mening van Oostenrijk zijn er nieuwe wetenschappelijke gegevens bekend geworden waardoor de destijds uitgevoerde risicoanalyse niet meer volstaat. Zij verzoekt de Nederlandse competente autoriteit, het ministerie van VROM, om de risicoanalyse te herzien. Het ministerie heeft hierop de COGEM om advies gevraagd.
De COGEM is van mening dat de door Oostenrijk overlegde gegevens geen nieuwe inzichten verschaffen waardoor de milieurisicoanalyse herzien zou moeten worden. De aspecten waarop het Oostenrijkse onderzoek vooral betrekking heeft betreffen eventuele gevolgen voor de co-existentie van wel en niet gemodificeerd koolzaad. Dit aspect speelt geen rol bij de milieurisicobeoordeling. De COGEM signaleert dat dit bij de maatschappelijke acceptatie een rol zou kunnen spelen als er een significante contaminatie zou optreden. Dit laatste acht de COGEM overigens onwaarschijnlijk. De COGEM plaatst hiernaast enkele kanttekeningen bij de kwaliteit van het door Oostenrijk aangeleverde rapport.
De COGEM blijft om genoemde redenen bij haar eerdere uitgebrachte standpunt en is van mening dat de risico’s voor mens en milieu bij de import en verwerking van GT73, verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie