Publicaties

Aanvullend advies post-market environmental monitoring van MS8xRF3xGT73 n.a.v. verschijnen EFSA opinie

Adviezen | 20.06.2016 | CGM/160620-03

Genetisch gemodificeerde koolzaad MS8xRF3xGT73 is tolerant voor glyfosaat en glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden en bevat daarnaast een gecontroleerd bestuivingsmechanisme.
De COGEM heeft eerder geadviseerd over import en verwerking van deze gg-koolzaadlijn en geconstateerd dat het ingediende monitoringsplan onvoldoende was. De EFSA heeft de bezwaren van de COGEM niet meegenomen in haar recent verschenen opinie over deze koolzaadlijn en het monitoringsplan is niet gewijzigd. De eerdere bezwaren van de COGEM blijven daarom overeind.
De COGEM is van mening dat langs koolzaadtransportroutes (wegbermen, spoorwegen) en bij koolzaadoverslagstations gemonitord moet worden op de aanwezigheid van MS8xRF3xGT73 opslagplanten. In Nederland kunnen op deze plaatsen kleine koolzaadpopulaties ontstaan op verstoorde grond. Zeker wanneer glyfosaat en/of glufosinaat-ammonium worden gebruikt om onkruid te bestrijden, kan het niet worden uitgesloten dat MS8xRF3xGT73 opslagplanten zich daar vestigen. Opslagplanten kunnen andere (gg-) koolzaad opslagplanten bevruchten, waardoor transgene eigenschappen van verschillende gg-koolzaadlijnen in één gg-koolzaadplant gecombineerd kunnen worden. Het kan op voorhand niet worden uitgesloten dat een dergelijke combinatie van transgene eigenschappen tot een schadelijk effect zou kunnen leiden. De COGEM is daarom van mening dat het voorkomen van gg-koolzaadplanten gemonitord moet worden. Voordat een vergunning verleend kan worden, is uitbreiding van het monitoringsplan met monitoring langs transportroutes en op overslagstations noodzakelijk.

Download publicatie