Publicaties

Vereenvoudiging van regelgeving bij cisgenese, een reële optie?

Signaleringen | 28.04.2006 | 060428-05

Momenteel staat een speciale vorm van genetische modificatie, de zogenaamde cisgenese, in de belangstelling als mogelijkheid om tot vereenvoudiging van geldende voorschriften te komen. Bij cisgenese worden planten gemodificeerd met DNA van de plantensoort zelf of van kruisbare soorten. De Staatssecretaris van VROM heeft een beleidsvoornemen naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aangeeft tezamen met de COGEM te willen onderzoeken of cisgene planten in aanmerking komen voor een vrijstelling van de ingeperkt gebruik vergunningplicht. In dit kader heeft de COGEM deze technisch-wetenschappelijke signalering opgesteld waarin de risico’s van cisgene gewassen voor mens en milieu in kaart worden gebracht. In lijn hiermee worden eventuele opties voor versoepeling van de regelgeving in het geval van cisgene gewassen besproken. De COGEM is van mening dat cisgene planten in sommige gevallen geen groter risico voor mens of milieu met zich brengen dan traditioneel veredelde gewassen. In deze gevallen is het een optie cisgene planten van onderdelen van de regelgeving vrij te stellen. Eén van de vereisten hierbij is dat het geïnserteerde functionele DNA in zijn geheel uit een donorplant afkomstig is en niet opgebouwd mag zijn uit meerdere DNA-fragmenten. Met de huidige transformatietechnieken komen er naast planteigen sequenties soms ook noodzakelijkerwijs soortvreemde sequenties mee in de plant (T-DNA borders). Door insertie van deze sequenties is het theoretisch mogelijk dat allergene of toxische effecten optreden. De COGEM acht verder overleg met experts op het gebied van voedselveiligheid en toxicologie noodzakelijk om zo gezamenlijk de eventuele risico’s voor voedselveiligheid in kaart te kunnen brengen. De COGEM merkt op dat vrijstelling van vormen van cisgenese van de regelgeving maatschappelijk niet onomstreden is. In deze signalering gaat zij hier kort op in. Binnenkort zal de COGEM een signalering uitbrengen waarin de ethische en maatschappelijke aspecten van cisgenese nader worden verkend.

Download publicatie