Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van Mamastrovirus 6, 8 en 9

Adviezen | 25.09.2023 | CGM/230925-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van Mamastrovirus 6, 8 en 9, ook bekend als humaan Astrovirus MLB en VA/HMO.
Mamastrovirus 6, 8 en 9 zijn voor het eerst geïsoleerd uit patiënten met diarree, maar worden ook veel aangetroffen in gezonde personen. Een duidelijke relatie tussen ziektesymptomen en Mamastrovirus 8 en 9 is (nog) niet aangetoond. Voor maar één van de drie genotypen van Mamastrovirus 6 zijn aanwijzingen gevonden dat er een correlatie is tussen infectie en diarree. De exacte manier waarop deze drie virussen verspreiden is onbekend, maar vindt vermoedelijk plaats via de fecaal-orale route. Ook de exacte prevalentie is niet bekend. Eerste onderzoeken wijzen uit dat >65% van gezonde volwassenen antilichamen bezit tegen één van de genotypen van Mamastrovirus 6 of 9. Er zijn respectievelijk vier en negen gevallen bekend waarbij infectie met Mamastrovirus 6 of 9 heeft geleid tot ernstige neurologische symptomen. Dit waren, op één persoon geïnfecteerd met Mamastrovirus 6 na, allen patiënten met een verzwakt immuunsysteem.
Het bovenstaande in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat Mamastrovirus 6, 8 en 9 ingedeeld dienen te worden in pathogeniteitsklasse 2 en deze als dusdanig opgenomen kunnen worden op Bijlage 4, lijst 4.1 van de Regeling ggo.

Download publicatie