Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de bodembacterie Desulfitobacterium hafniense

Adviezen | 21.12.2017 | CGM/171221-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacterie Desulfitobacterium hafniense en de plaatsing van deze bacterie op Bijlage 2, lijst A1 (apathogene gastheerorganismen) van de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’. Opname op Bijlage 2, lijst A1 betekent dat onder ML-I laboratorium-condities met het betreffende micro-organisme genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) vervaardigd mogen worden indien hierbij vectoren worden gebruikt die wél, of inserties die níet, op de A-lijsten staan. Activiteiten met deze ggo’s kunnen, zonder dat een aanvrager daar een milieu-risicobeoordeling voor hoeft aan te leveren, direct na kennisgeving gestart worden.

D. hafniense komt in de bodem voor en is resistent tegen het ’laatste redmiddel’ antibioticum vancomycine. Mens, dier en plant komen veelvuldig met de bacterie in aanraking, maar de COGEM heeft geen aanwijzingen dat D. hafniense bij deze organismen ziekte veroorzaakt. Zij is daarom van oordeel dat de bacterie niet pathogeen is, en adviseert D. hafniense in te delen in pathogeniteitsklasse 1. Tevens is zij van oordeel dat D. hafniense in aanmerking komt voor plaatsing op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

De COGEM is ook door Bureau ggo gevraagd generiek te adviseren over de plaatsing van apathogene bacteriën die in het bezit zijn van vancomycineresistentie coderende genenclusters op Bijlage 2, lijst A1. Mede gezien de complexiteit van deze vraag, acht zij de adviestermijn (twee weken) te kort om een onderbouwd generiek advies over dit onderwerp op te kunnen stellen. Zij zal hier daarom op een later moment advies over uitbrengen.

Download publicatie