Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde isolaten van de bacterie Echerichia coli

Adviezen | 13.02.2024 | CGM/240213-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg) isolaten van de bacterie Escherichia coli. De aanvrager is voornemens om kandidaat-resistentiegenen te modificeren en vervolgens te introduceren en tot expressie te brengen in gg-E. coli isolaten en laboratoriumstammen.
De COGEM heeft wildtype E. coli in pathogeniteitsklasse 2 en de laboratoriumstammen B en K12 in pathogeniteitsklasse 1 ingedeeld. De COGEM heeft geen redenen om aan te nemen dat de voorgestelde modificaties de virulentie of pathogeniteit van de gebruikte E. coli stammen verhogen. De COGEM acht het mogelijk dat bij de werkzaamheden E. coli met brede antibioticumresistentie kan ontstaan. Echter met inachtneming van de aanvullende voorschriften is de kans op verspreiding naar mens en milieu verwaarloosbaar klein.
De COGEM adviseert daarom de voorgenomen werkzaamheden op inperkingsniveau ML-II uit te voeren. Tevens adviseert zij de door de aanvrager voorgestelde aanvullende werkvoorschriften in acht te nemen, ten einde te voorkomen dat de gg-bacteriën in het milieu verspreid worden. Onder inachtneming van het genoemde inperkingsniveau en de aanvullende werkvoorschriften, acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu bij de voorgenomen werkzaamheden verwaarloosbaar klein.

Download publicatie