Publicaties

Inschaling van een niet-SIN lentivirus vector in combinatie met het Lenti-X productiesysteem

Adviezen | 10.03.2008 | 080310-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de inschaling van de productie van niet-zelfinactiverende (niet-SIN) lentivirale vectoren met het Lenti-X productiesysteem van Clontech Laboratories. Tevens is zij verzocht advies uit te brengen over daaropvolgende handelingen met de geproduceerde lentivirale vectoren. De aanvrager verzoekt om bovenstaande werkzaamheden uit te mogen voeren op ML-II niveau.

De COGEM heeft dit type werkzaamheden met een lentivirale vector in het verleden al vaker beoordeeld en ingeschaald op ML-II niveau. Het betrof in deze gevallen echter altijd een zelfinactiverende (SIN) lentivirale vector die met betrekking tot mobilisatie van de vector een hogere veiligheid biedt dan de in deze aanvraag genoemde niet-SIN vector. In onderhavige aanvraag wordt echter een nieuw type productiesysteem toegepast met extra maatregelen op gebied van de bioveiligheid.

Bij het Lenti-X productiesysteem zijn de benodigde genen verspreid over zes plasmiden. Daarnaast zijn enkele belangrijke HIV-1 genen afwezig in het productiesysteem en wordt de zogenaamde gag-pol structuur, die noodzakelijk is voor de vorming van een replicatiecompetent virus, niet gevormd. Hierdoor acht de COGEM de kans dat er tijdens de productie door recombinatie replicatiecompetent virus wordt gevormd, verwaarloosbaar klein.

Wat betreft het gebruik van de geproduceerde lentivirale vector in het aangegeven brede scala van cellen kan de COGEM niet uitsluiten dat de niet-SIN vector door een wildtype lentivirus gemobiliseerd wordt. Dit is echter slechts mogelijk in cellen die door wildtype lentivirussen te infecteren zijn en kan ondervangen worden door een test op relevante lentivirussen en het schoon aanhouden van deze cellijnen. De kans op RCL vorming acht de COGEM bij het in-vitro gebruik van de geproduceerde lenitivirale vector onder deze voorwaarden verwaarloosbaar klein.
Dit alles maakt dat de COGEM van mening is dat de werkzaamheden kunnen plaatsvinden op ML-II niveau met in acht neming van enkele aanvullende voorschriften.
 

Download publicatie