Publicaties

Import and processing of herbicide tolerant cotton MON88913

Adviezen | 18.12.2007 | 071218-01

Katoenlijn MON88913 is voorzien van twee cp4 epsps genen waardoor de planten tolerant zijn geworden voor toediening van herbiciden met als werkzame stof glyfosaat.
In Europa komen geen wilde verwanten van katoen voor en katoen bezit niet de eigenschappen om te kunnen verwilderen. Katoen is sterk koudegevoelig, heeft hoge temperaturen nodig voor kieming en ontwikkeling van de plant. Daarbij is irrigatie of veel neerslag gedurende het hele jaar noodzakelijk voor de teelt. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de modificatie het verwilderingspotentieel vergroot. De COGEM acht derhalve de kans verwaarloosbaar klein dat incidenteel morsen van de katoenzaden leidt tot verspreiding van deze genetisch gemodificeerde katoen binnen Europa. Daarnaast heeft de moleculaire karakterisering van de lijn aangetoond dat de risico’s van incidentele consumptie van deze katoenlijn verwaarloosbaar klein zijn.
Concluderend heeft de COGEM geen bezwaar tegen import en verwerking van de aangegeven katoenlijn en worden de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein geacht.

Download publicatie