Publicaties

Cultivation of genetically modified maize line MON88017

Adviezen | 12.11.2008 | 081112-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke risico’s voor mens en milieu van teelt van de genetisch gemodificeerde (gg) maïslijn MON88017. In de maïslijn is het gen cp4epsps ingebouwd waardoor de plant tolerant is voor glyfosaat bevattende herbiciden. Daarnaast bevat de maïslijn het gen cry3Bb1 waardoor de plant resistent is voor bepaalde insecten uit de orde van de Coleoptera, zoals de  maïs wortelkever (Diabrotica virgifera).
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast is opslag van maïsplanten in Nederland nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de geïnserteerde genen het verwilderingspotentieel van maïs vergroot. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van maïs aanwezig waardoor uitkruising niet mogelijk is.

De COGEM is van mening dat de moleculaire karakterisering op een adequate wijze is uitgevoerd. De gegevens betreffende de effecten op niet-doelwitorganismen vormen volgens de COGEM echter onvoldoende onderbouwing om te concluderen dat er geen effecten te verwachten zijn. Vrijwel alle experimenten zijn namelijk uitgevoerd met een andere maïslijn die een eiwit tot expressie brengt dat één aminozuur verschilt van het eiwit in MON88017 of met het gezuiverde eiwit van deze variant.
Op basis van de overwegingen in dit advies is de COGEM van mening dat zij geen positief advies kan geven voor de teelt van MON88017. De COGEM stelt voor de aanvrager te verzoeken om aanvullende gegevens te overleggen.

Download publicatie