Publicaties

Classificatie van toxine producerende genen

Adviezen | 28.06.2005 | 050628-01

In de huidige Regeling Genetisch Gemodificeerde Organismen worden genen coderend voor toxines onderverdeeld in drie toxiciteitsklassen op basis van de zogenaamde LD50 waarde van een toxine. In de praktijk blijkt dit criterium in veel gevallen slechts moeilijk toepasbaar te zijn. Het Ministerie van VROM heeft de COGEM daarom verzocht om de classificatie en de daarbij gehanteerde criteria te herzien. Verder moet de classificatie ook hanteerbaar zijn voor genen coderend voor toxische metabolieten.     De COGEM adviseert om de drie toxiciteitsklassen te herdefiniëren tot twee klassen. Hiervoor worden de klassen 1 en 2 samengevoegd tot klasse TK-1, klasse T-3 blijft gehandhaafd en wordt hernoemd tot TK-2.     Voor veel toxines is nog geen relevante LD50 waarde bekend. Additionele criteria zouden daarom gehanteerd moeten worden om de mate van giftigheid van een toxine in te schatten. De COGEM heeft derhalve een viertal criteria opgesteld om (mogelijke) toxine producerende genen in te schalen in de toxiciteitsklasse TK-1 of TK-2. Deze criteria hebben betrekking op (1) mogelijke genotoxische of carcinogene eigenschappen, (2) de LD50 waarde, (3) de letaliteit en (4) aanwijzingen voor toxiciteit, zoals irreversibele effecten of een relevante homologie.      Nadat de toxiciteitsklasse van een toxine is vastgesteld, kan het inperkingsniveau bepaald worden voor de werkzaamheden met toxines in associatie met ggo’s. De COGEM adviseert werkzaamheden met TK-1 toxines overeenkomstig met de huidige inschalingen van een T-1 toxine en werkzaamheden met TK-2 toxines in overeenstemming met T-2 toxines in te schalen.

Download publicatie