Publicaties

Signalerende aanbiedingsbrief bij onderzoeksrapport ‘Ecological and experimental constraints for field trials to study potential effects of trangenic Bt-crops on non-target insects and spiders

Signalerende brieven | 08.12.2014 | CGM/141208-01

Veldproeven zijn een belangrijk onderdeel van de milieurisicobeoordeling bij de toelatings¬procedure voor teelt van genetisch gemodificeerde (gg-)gewassen, met name om eventuele nadelige effecten op zogenaamde niet-doelwitorganismen te onderkennen. Het belang van veldproeven in de milieurisicobeoordeling en de eisen die aan veldproeven worden gesteld, zijn in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zo legt de EFSA in haar richtlijn voor de milieurisicobeoordeling van gg-gewassen sterk de nadruk op de noodzaak van veldproeven, bijvoorbeeld om onverwachte effecten van het gg-gewas te kunnen onderkennen.
In veldproeven met gg-gewassen worden echter zelden tot nooit significante effecten waargenomen. Tal van externe factoren kunnen de uitkomsten van de proeven beïnvloeden en eventuele verschillen camoufleren. Daarnaast zijn veldproeven complex en duur om uit te voeren.

De COGEM heeft vanwege het bovenstaande laten onderzoeken in hoeverre veldproeven met gg-gewassen effecten op niet-doelwitorganismen daadwerkelijk kunnen detecteren, welke beperkingen veldproeven hebben, en aan welke eisen veldproeven moeten voldoen.

Uit het onderzoek blijkt o.a. dat in veldproeven alleen grote effecten gedetecteerd kunnen worden en dat kleine nadelige effecten niet met behulp van veldproeven onderkend kunnen worden. Ook als soorten in lage aantallen voorkomen, zeer mobiel zijn of wanneer de abundantie van een soort van nature zeer sterk varieert, blijken veldproeven niet geschikt om eventuele effecten te detecteren. De COGEM signaleert dat de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek van belang zijn voor de discussie en besluitvorming in de Europese Unie over het bindend verklaren van de EFSA richtsnoeren voor de milieurisicobeoordeling van gg-gewassen. Aanpassing van deze richtsnoeren voordat ze bindend verklaard worden, lijkt gezien de onderzoeksresultaten noodzakelijk.

De COGEM signalering kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar het onderzoeksrapport.

 

Download publicatie