Publicaties

Renewal application import and processing of soybean line 40-3-2

Adviezen | 21.05.2008 | 080521-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde sojalijn 40-3-2. Door de aanwezigheid van het cp4 epsps gen, is deze sojalijn tolerant voor herbiciden met als werkzame stof glyfosaat. De COGEM heeft reeds positief geadviseerd over import en verwerking in 1996 en 2000. Bovendien heeft zij positief geadviseerd over de teelt van sojalijn 40-3-2.

Voor de herziening van de vergunning, heeft de aanvrager geüpdate informatie aangeleverd. Hierbij ontbreekt echter een monitoringplan omdat de aanvrager dit niet relevant acht. Een monitoringplan bestaat uit twee delen. Voor import en verwerking is een zogenaamd ‘case-specific monitoring plan’ niet noodzakelijk. Echter, het aanleveren van een ‘general surveillance plan’ is wettelijk vereist. Een dergelijk plan moet zorg dragen dat eventuele schadelijke effecten die bij de beoordeling van het gewas niet werden voorzien, getraceerd kunnen worden.

De COGEM is van mening dat een ‘general surveillance plan’ belangrijk is om onvoorziene effecten te kunnen detecteren. Hoewel de COGEM van mening is dat de risico’s van import en teelt van dit gewas in Nederland verwaarloosbaar klein zijn, acht zij de aanwezigheid van een dergelijk plan noodzakelijk. Bovendien is de COGEM van mening dat een vergunningaanvraag dient te voldoen aan de wettelijke eisen. Het verbaast de COGEM dat de European Food Safety Authority dit dossier als volledig heeft beschouwd.
Totdat een ‘general surveillance plan’ is ontvangen, kan de COGEM niet positief oordelen over de herziening van de vergunning voor import en verwerking van genetisch gemodificeerde soja 40-3-2
 

Download publicatie