Publicaties

Reactie op EFSA conceptrichtsnoer milieurisicoanalyse van gg-planten

Adviezen | 03.05.2010 | 100429-05

Op 4 maart heeft de EFSA het conceptdocument ‘Guidance on the environmental risk assessment of genetically modified plants’ gepubliceerd en opengesteld voor commentaar. Gelijktijdig heeft de EFSA een ‘scientific opinion’ over het testen van effecten van gg-gewassen op zogenaamde niet-doelwitorganismen gepubliceerd. Het is de intentie dat dit laatste document later in het ‘guidance document’ (richtsnoer) zal worden geïncorporeerd en de huidige sectie over testen op niet-doelwitorganismen zal vervangen. Commentaar op de documenten kon uiterlijk 30 april bij de EFSA worden ingediend. Gezien de beperkte tijd voor reactie heeft de COGEM er voor gekozen om haar commentaar op beide documenten gelijktijdig aan de minister, via dit advies, als direct aan de EFSA te doen toekomen.

De COGEM waardeert de poging van de EFSA om een richtsnoer voor de milieurisicoanalyse van gg-planten op te stellen. Echter, het conceptrichtsnoer kan sterk verbeterd worden. De te beoordelen risico’s betreffen onder andere indirecte effecten, zoals het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Omdat bij de indirecte effecten een heel scala aan effecten kan worden betrokken, die steeds meer gaan overlappen met de sociaal-economische aspecten die in een eerdere signalering zijn benoemd, raadt de COGEM aan in de toekomst de door de EFSA in kaart te brengen indirecte effecten, waaronder zowel negatieve als positieve, duidelijker dan nu in richtlijn 2001/18/EC is gebeurd, in te kaderen. De COGEM onderschrijft de onderliggende methodiek van risicoanalyse die de EFSA hanteert. Echter, het conceptrichtsnoer lijkt meer op een discussiedocument dan een richtsnoer. Onduidelijk is welke informatie de vergunningaanvrager daadwerkelijk moet overleggen. Van veel van de informatie die gevraagd wordt, is daarbij onduidelijk hoe deze toegepast kan worden in de risicoanalyse. Ook geeft het richtsnoer onvoldoende duidelijkheid over de ‘baseline’ waartegen eventuele effecten van gg-gewassen moeten worden afgezet. De COGEM beoogt met haar commentaar de kwaliteit van het richtsnoer te verbeteren. Dit is met name van belang omdat eerder in de EU Milieuraad besloten is dat het richtsnoer bindend zou moeten worden verklaard voor alle lidstaten.

Download publicatie