Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van acht gistsoorten

Adviezen | 25.12.2017 | CGM/171225-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van 8 verschillende gisten; Torulaspora delbrueckii, Vanderwaltozyma polyspora, Kazachstania africana, Kazachstania bulderi, Zygotorulaspora mrakii, Tetrapisispora phaffii, Eremothecium cymbalariae en Naumovozyma castellii. Tevens is zij gevraagd te adviseren over de plaatsing van deze gisten op Bijlage 2, lijst A1 (apathogene gastheerorganismen) van de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’. Opname op Bijlage 2, lijst A1 betekent dat onder ML-I laboratoriumcondities met het betreffende organisme genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) vervaardigd mogen worden indien hierbij vectoren worden gebruikt die wél, of inserties die níet, op de A-lijsten staan. Activiteiten met deze ggo’s kunnen, zonder dat een aanvrager daar een milieurisicobeoordeling voor hoeft aan te leveren, direct na kennisgeving gestart worden.
Er zijn bij de COGEM geen aanwijzingen bekend dat deze 8 gisten pathogeen zijn voor mens of dier. Met uitzondering van E. cymbalariae zijn er voor de gisten ook geen aanwijzingen bekend voor plantpathogeniteit. Zij adviseert daarom om T. delbrueckii, V. polyspora, K. africana, K. bulderi, Z. mrakii, T. phaffii en N. castellii in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en op te nemen in Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo. Omdat er aanwijzingen zijn dat E. cymbalariae pathogeen is voor planten (m.n. voor de hazelaar), adviseert de COGEM om E. cymbalariae in te delen in pathogeniteitsklasse 2.

Download publicatie