Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie en inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Listeria innocua

Adviezen | 09.03.2012 | CGM/120309-01

De COGEM is gevraagd te adviseren in welke pathogeniteitsklasse de bacterie Listeria innocua ingedeeld dient te worden. Tevens is de COGEM verzocht te adviseren over de plaatsing van dit micro-organisme op Bijlage 1 van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen (ggo) en over inschaling van werkzaamheden met een deletiemutant van deze bacteriesoort. Bijlage 1 bestaat uit een lijst van micro-organismen die in principe niet pathogeen zijn voor mens, dier of plant. Met de micro-organismen die in Bijlage 1 zijn opgenomen, mag onder bepaalde voorwaarden op het laagste inperkingsniveau ML-I gewerkt worden. De voorgenomen werkzaamheden zullen bestaan uit het produceren van bacteriofagen waarbij de genetisch gemodificeerde L. innocua stam WSLC2627 ΔflaA als gastheerorganisme gebruikt zal worden.
L. innocua is alom in het milieu aanwezig en komt van nature als onschadelijke saprofyt op vergane plantenresten voor. Incidenteel zijn er atypische L. innocua varianten beschreven die in het bezit zijn van enkele functionele virulentiegenen. De COGEM is van mening dat deze varianten beschouwd kunnen worden als opportunistische pathogenen die alleen ziekte kunnen veroorzaken bij patiënten met een verzwakte weerstand. Zij is van mening dat L. innocua niet pathogeen is en adviseert de bacterie in te delen in de laagste pathogeniteitsklasse (klasse 1). Tevens acht zij de plaatsing van deze bacterie op Bijlage 1 van de Regeling ggo gerechtvaardigd.
Deletiemutant L. innocua WSLC2627 ΔflaA acht de COGEM verminderd fit vergeleken met wild type L. innocua. De bacteriofaag die met behulp van deze mutant geproduceerd wordt, bezit geen genen, eiwitten of andere factoren die een rol kunnen spelen in de pathogeniteit of virulentie van L. innocua. Concluderend acht de COGEM de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden onder ML-I inperkingsniveau voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.
 

Download publicatie