Publicaties

Mondiale Motivatie of Europese Eigenheid? Vier scenario’s voor ggo’s in de Europese landbouw

Signaleringen | 01.03.2011 | 110224-01

De gestage groei van het areaal genetisch gemodificeerde (gg-) gewassen in de wereld in de afgelopen tien jaar lijkt zich ook in de toekomst voort te zetten. Hiermee zal de hoeveelheid en het aantal gg-landbouwproducten op de wereldmarkt sterk toenemen. Binnen Europa worden echter nauwelijks gg-gewassen geteeld, vanwege een sterk tegen gg-gewassen gekante maatschappelijke opinie. De huidige kloof tussen de ontwikkelingen binnen en buiten Europa roept de vraag op wat de positie van Europa en Nederland ten opzichte van genetische modificatie in de landbouw in de toekomst zal zijn, en welke keuzes en beleidsvragen hieraan verbonden zijn.

Het Rathenau Instituut en de COGEM hebben in samenwerkingsverband een verkennende scenariostudie uitgevoerd naar de situatie voor ggo’s in de landbouw in Europa.

In het rapport worden 4 scenario’s of werelden onderscheiden. Nederland en Europa worden hierin geprojecteerd tegen de achtergrond van een wereld die wel ggo’s teelt, net als de huidige situatie.

De scenario’s bieden een perspectief op de consequenties die het wel of niet telen en importeren van ggo’s kan hebben voor landbouw, wetenschap, bedrijfsleven en de consument in Nederland en Europa. Ze beschrijven extremen, geen toekomstvoorspellingen. Het zijn momentopnames van een fictieve wereld onder de in het rapport gestelde condities. Als zodanig bieden een denkkader om in verschillende situaties de relevante beleidsvragen te identificeren en toekomstig beleid vorm te geven.

De secnariostudie kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en een visuele samenvatting van deze studie kunt u hier vinden.

Download publicatie