Publicaties

Knowledge gaps with respect to the effects of genetically modified crops on the functioning of soil ecosystems

Onderzoeksrapporten | 01.09.2003 | CGM 2003-03

Dit rapport is samengesteld in het kader van het ecologisch onderzoeksprogramma van de COGEM door Dr. G.A. Kowalchuk, Dr. W. de Boer en Prof. Dr. J.A. van Veen. De belangrijkste functies van de bodem in het agrosysteem kunnen als volgt gedefinieerd worden: 1. het recyclen van nutriënten en organisch materiaal, 2. het bufferen tegen (a)biotische stress, zoals droogte en ziekteverwekkers, 3. handhaving van een structuur die groei van planten mogelijk maakt. Bodemorganismen zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor deze functies. De teelt van gewassen is van grote invloed op deze bodemorganismen. De laatste jaren is er veel aandacht voor de mogelijke ecologische effecten van transgene planten op de bodem en wordt er gespeculeerd over mogelijke onomkeerbare gevolgen. Onduidelijk is echter of de effecten van transgene gewassen daadwerkelijk groter, dan wel ondergeschikt zijn aan, de effecten van teelt van gewassen op zich. Voor de risicobeoordeling van de effecten van toekomstige transgene planten op de bodemecologie zal dan ook bekeken moeten worden of er onbedoelde effecten zijn op de bodemfauna en –flora, waardoor de belangrijkste bodemfuncties verstoord kunnen worden. Dit rapport brengt een aantal kennislacunes in kaart met het doel gebieden te definiëren waar het toekomstige onderzoek zich op zou moeten richten.

Download publicatie