Publicaties

Introductie van genetisch gemodificeerde organismen: Analyse van de rechtspraak van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State

Onderzoeksrapporten | 16.12.2010 |

In dit rapport analyseert prof. dr. H. Somsen van het ‘Tilburg Institute for Law, Technology, and Society’ (Universiteit van Tilburg) de uitspraken van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State over geschillen over de vergunningverlening voor de introductie van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s).

De COGEM heeft opdracht gegeven voor deze analyse om een beter inzicht in de overwegingen, denkwijze en argumenten van de Raad van State te verkrijgen met het oog op het verder verbeteren van de werkwijze van de COGEM. Hierbij stond voor de COGEM de vraag centraal of de adviezen van de COGEM over veldproeven aansluiten bij de juridische werkelijkheid, of dat een eventuele aanpassing in haar werkwijze of formulering van haar adviezen noodzakelijk is.

In het rapport wordt naast de jurisprudentie ingegaan op het juridische kader voor de toelating van ggo’s, het toetsingskader dat de Raad van State hanteert, hoe zich dit verhoudt tot de Europese Richtlijn over de introductie van ggo’s in het milieu (EU/2001/18), en hoe de Raad van State de betreffende COGEM adviezen toetst. 

Download publicatie