Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde zeebacteriën op ML-II

Adviezen | 25.09.2023 | CGM/230925-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met een groot aantal bacteriële isolaten uit zeewater. Een deel van de bacteriën zal tijdens de experimenten genetisch gemodificeerd worden door middel van plasmiden, waarbij marker- en reportergenen en antibioticumresistentiegenen voor chloramphenicol, spectinomycine en streptomycine tot expressie worden gebracht. Deze gg-bacteriën zullen in co-cultuur gekweekt worden met diverse wildtype bacteriën die eveneens uit het zeewater geïsoleerd zijn, om mogelijke interacties tussen de bacteriën aan te tonen. Overdracht van plasmiden van gg- naar wildtype bacteriën kan hierbij niet uitgesloten worden.
De aanvrager is voornemens de werkzaamheden uit te voeren op inperkingsniveau II en daarbij de volgende aanvullende voorschriften te hanteren: open handelingen worden in een veiligheidskabinet van klasse II uitgevoerd en tijdens de werkzaamheden worden handschoenen gedragen.
De COGEM acht de kans op aanwezigheid van bacteriën uit pathogeniteitsklasse 3 onder de zeebacterie-isolaten èn de mogelijke verspreiding hiervan buiten de ML-II omgeving met de voorgenomen aanvullende voorschriften, verwaarloosbaar klein. Ook de transformatie van de zeebacteriën met antibioticumresistentiegenen geeft geen aanleiding om de werkzaamheden op een hoger inperkingsniveau in te schalen. Zij kan derhalve instemmen met de inschaling van de experimenten op ML-II, met inbegrip van de voorgenomen aanvullende voorschriften. Op dit inperkingsniveau en met deze voorgenomen aanvullende inperkings­maatregelen acht zij de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie