Publicaties

Inactiveren van prionen en huisvesting van met prionen geïnfecteerde muizen

Adviezen | 28.10.2005 | 051028-02

De COGEM is verzocht te adviseren over twee methoden om prionen te inactiveren. In beide gevallen betreft het een incubatie in een chemische oplossing. De eerste methode omvat incubatie gedurende 16 uur in 2 molair natronloog. Bij de tweede methode wordt gedurende 1 uur geïncubeerd in 20.000 ppm natriumhypochloriet. Bij het inactiveren van prionen dient volgens de COGEM onderscheid gemaakt te worden tussen 1) het desinfecteren van oppervlakken, waaronder werkoppervlakken en instrumenten en 2) het inactiveren van kadavers van met prionen geïnfecteerde transgene muizen en weefsel afkomstig van deze muizen. De COGEM sluit zich aan bij de richtlijn van de Werkgroep Infectiepreventie. De COGEM acht incubatie gedurende 1 uur (of langer) in 2 molair natronloog uitsluitend adequaat en geschikt voor het desinfecteren van oppervlakken. De COGEM acht het aannemelijk dat voor het desinfecteren van oppervlakken (werkoppervlakken, instrumenten e.d.) incubatie in 20.000 ppm natriumhypochloriet effectief is. Echter, deze methode heeft gezien een aantal praktische problemen niet haar voorkeur. Voor het inactiveren van prionen in kadavers of weefsels lijkt incubatie in 20.000 ppm natriumhypochloriet minder geschikt en heeft het gebruik van 2 molair natronloog in combinatie met autoclaveren de voorkeur. Tevens is de COGEM gevraagd te adviseren over de huisvesting van met prionen geïnfecteerde transgene muizen. De COGEM acht het niet noodzakelijk om de transgene muizen te huisvesten in filtertopkooien.

Download publicatie