Publicaties

Import of genetically modified maize LY038 with a higher lysine content

Adviezen | 04.05.2007 | 070504-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke risico’s voor mens en milieu van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg) maïslijn LY038. Teelt van deze lijn maakt geen deel uit van de vergunningaanvraag. In de maïslijn is het gen cordapA ingebouwd wat er voor zorgt dat de plant een verhoogd lysinegehalte verkrijgt. Het aminozuur lysine wordt momenteel toegevoegd aan diervoeders voor kippen en varkens. Door het lysinegehalte in de maïs te verhogen hoeft geen extra lysine meer aan het veevoeder te worden toegevoegd.
Maïs heeft in Nederland geen wilde verwanten en opslag van maïsplanten is in Nederland nagenoeg uitgesloten. Verwildering van de maïsplant is in Nederland nooit waargenomen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de modificatie het verwilderingspotentieel vergroot. De COGEM acht daarom de kans verwaarloosbaar klein dat incidenteel morsen leidt tot verspreiding van LY038.
De COGEM merkt op dat de moleculaire karakterisering van de maïslijn conform de Europese richtlijn 2001/18, onvolledig is. Het is niet duidelijk of tijdens de modificatie DNA herschikkingen hebben plaatsgevonden. Daarnaast ontbreekt de onderbouwing voor de stelling dat de flankerende sequenties uit genomisch DNA van de maïslijn bestaan. De COGEM acht de kans klein dat de import van deze lijn zal leiden tot risico’s voor mens en milieu. Gezien het ontbreken van de gegevens over de moleculaire karakterisering kan zij dit echter niet voldoende onderbouwen. Ze is dan ook van mening dat de gegevens eerst moeten worden overlegd alvorens tot definitieve oordeelsvorming kan worden overgegaan.
 

Download publicatie