Publicaties

Import and processing of genetically modified maize NK603xT25

Adviezen | 13.12.2010 | 101213-02

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde maïslijn NK603xT25. Deze maïslijn is gemaakt door de ouderlijnen NK603 en T25 met elkaar te kruisen. NK603xT25 brengt de genen cp4 epsps, cp4 epsps L214P en pat tot expressie. Als gevolg hiervan is zij tolerant voor glyfosaat en glufosinaatammonium bevattende herbiciden.
De COGEM heeft niet eerder geadviseerd over deze kruisingslijn, maar heeft eerder wel positief geadviseerd over teelt van de ouderlijnen NK603 en T25.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast is opslag van maïsplanten in Nederland nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de ingebrachte eigenschappen het verwilderingspotentieel van Maïs vergroten. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van Maïs aanwezig waardoor uitkruising niet mogelijk is. Daarom acht de COGEM de kans dat incidenteel morsen tot verspreiding van deze maïslijn leidt verwaarloosbaar klein.
Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Concluderend heeft de COGEM in het licht van de door haar uitgevoerde risicobeoordeling geen bezwaar tegen import en verwerking van maïslijn NK603xT25 en acht zij de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie