Publicaties

Import and processing of genetically modified maize line MON87460

Adviezen | 30.03.2010 | 100330-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de toelating van genetisch gemodificeerde (gg) maislijn MON87460 voor import en verwerking. Deze lijn brengt het cspB (‘cold shock protein’) gen tot expressie waardoor de maisplant tolerant is voor droogte. Daarnaast bevat deze lijn het nptII gen waardoor deze resistent is tegen de antibiotica kanamycine en neomycine.
Verwildering van maisplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast is opslag van maisplanten in Nederland nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de geïnserteerde genen het verwilderingspotentieel van mais vergroot. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van mais aanwezig waardoor uitkruising niet mogelijk is. Daarom acht de COGEM de kans dat incidenteel morsen leidt tot verspreiding van gg-maislijn MON87460 verwaarloosbaar klein.
Op basis van de overwegingen in dit advies acht de COGEM de risico’s van import en verwerking van gg-maislijn MON87460 verwaarloosbaar klein. De COGEM wijst erop dat een beoordeling van de voedselveiligheid, inclusief incidentele consumptie, door een andere instantie wordt uitgevoerd en geen onderdeel is van de risicoanalyse in dit advies. Tevens signaleert de COGEM dat, hoewel zij geen milieurisico ziet, de aanwezigheid van een antibioticumresistentiegen door bepaalde groepen in de samenleving als ongewenst kan worden beschouwd. Hoewel het General Surveillance plan verbeterd kan worden, acht de COGEM het voorgelegde plan voldoende voor import en verwerking van de gg-maislijn.

 

Download publicatie