Publicaties

Herziening van de classificatie van Bacillus anthracis

Adviezen | 09.07.2009 | 090709-03

De bacterie B. anthracis is in de Regeling ggo ingedeeld als een klasse 2 pathogeen. Volgens de Europese ARBO-wetgeving is B. anthracis een klasse 3 pathogeen. Deze discrepantie was voor de COGEM aanleiding om op dit punt tot een geactualiseerd advies te komen.
De bacterie B. anthracis is een dierpathogeen dat antrax (miltvuur) bij dieren en mensen kan veroorzaken. B. anthracis kan sporen vormen die vele jaren in de bodem kunnen overleven. Vee wordt veelal door sporen uit de bodem besmet. Mensen kunnen besmet worden door sporen afkomstig van besmette dieren, kadavers of dierlijke materialen. Infecties van wondjes in de huid of het maag-darmkanaal, of het inademen van sporen kan leiden tot antrax. Infectie van de huid komt het meeste voor en is meestal zelflimiterend. Een infectie in het maagdarmkanaal of de longen vangt aan met algemene symptomen, waarna een snelle verslechtering optreedt. Omdat antrax in alle vormen potentieel dodelijk is zonder tijdige behandeling met antibiotica, acht de COGEM antrax een ernstige ziekte.
Er bestaan humane vaccins tegen antrax. De prevalentie in Nederland is al 30 jaar zeer laag. B. anthracis zal zich na infectie van een persoon niet verder verspreiden onder de bevolking omdat antrax bij mensen niet besmettelijk is. Anderzijds is B. anthracis een potentieel dodelijke pathogeen dat zich via sporen aerogeen kan verspreiden.
Op grond van de ernst van de ziekte en de wijze van besmetting via aerogeen overdraagbare sporen, adviseert de COGEM B. anthracis als een klasse 3 pathogeen in te schalen.

Download publicatie