Publicaties

Heroverweging pathogeniteitsklasse van de schimmelsoort Purpureocillium lilacinum

Adviezen | 23.05.2024 | CGM/240523-01

De COGEM heeft in 2011 de schimmelsoort Purpureocillium lilacinum ingedeeld in pathogeniteitsklasse 1. Er is sindsdien nieuwe informatie beschikbaar gekomen die aanleiding geeft om de pathogeniteitsklasse te heroverwegen.
P. lilacinum is een bodemschimmel die overal ter wereld voorkomt. De schimmel wordt ingezet voor de bestrijding van nematoden en is daarnaast pathogeen voor verschillende insectsoorten. Ook zijn er infecties, met dodelijke afloop, waargenomen bij schildpadden. Infecties met P. lilacinum kunnen voorkomen bij mensen met een onderliggende aandoening.
Het bovenstaande in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat P. lilacinum een dierpathogene schimmel is. De COGEM adviseert daarom P. lilacinum in te delen in pathogeniteitsklasse 2, en deze als zodanig op te nemen in Bijlage 4, lijst 4.3 van de Regeling ggo.

Download publicatie