Publicaties

Global Change and biotechnology

Onderzoeksrapporten | 24.02.2009 | CGM 2008-06

De COGEM heeft een verkennende studie laten verrichten waarmee een eerste inzicht wordt verkregen in de vraag in hoeverre biotechnologie deeloplossingen kan bieden voor de grote mondiale veranderingen die ons te wachten staan en welke eventuele (maatschappelijke) belemmeringen en beperkingen er zijn.

Biotechnologie wordt vaak genoemd als een mogelijke technologische deeloplossing voor een aantal mondiale veranderingen, ook wel Global Change genoemd. Global Change is een breed begrip waarmee de mondiale veranderingen worden aangeduid die veroorzaakt worden door een groeiende wereldbevolking en toenemende economische en industriële activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan milieuproblemen zoals de toename van vervuiling, mogelijke tekorten aan (drink)water in sommige gebieden van de wereld, etc. De mogelijke wereldwijde klimaatverandering is waarschijnlijk het best bekende onderdeel en wordt regelmatig genoemd als de grootste bedreiging.

In het rapport worden de resultaten besproken van een onderzoek waarin de onderzoekvraag vanuit twee perspectieven is benaderd. De onderzoekers van de Universiteit Wageningen namen de rol van innovatieagenda’s in de mondiale milieuproblematiek onder de loep aan de hand van een casus over biobrandstoffen en een casus over zilte landbouw. De focus van dit onderdeel is gericht op het definiëren van oorzaken en oplossingen om de geïdentificeerde kloof tussen technologische en sociale innovatie agenda’s te overbruggen. Schuttelaar & Partners identificeerde vier thema’s die een centrale rol spelen in Global Change problematiek: klimaatverandering, voedsel, gezondheid en afval. Per thema interviewden zij vier internationale experts met als doel de problematiek nader te definiëren en daarnaast te kijken in hoeverre biotechnologie een rol kan spelen als mogelijke oplossing. Op basis van deze interviews is vervolgens een discussiewebsite (www.globalchange-discussion.org) opgezet.

De onderzoekers concluderen op basis van de resultaten van beide benaderingen dat het gebruik van biotechnologische oplossingen in de Global Change problematiek moet worden ingebed in een breder kader waarbij ook sociale en politieke aspecten aan de orde komen. Door biotechnologie niet als een silver bullet solution te presenteren kunnen zowel (te) hoge verwachtingen als angsten ten aanzien van deze technologie worden gerelativeerd waardoor zowel meer acceptatie als een meer kritische houding in de hand kan worden gewerkt. Daarmee kan het creëren van een tunnelvisie (deels) worden ondervangen en ontstaat meer ruimte voor alternatieven. Bovendien kan dit een bijdrage leveren aan de inbedding van biotechnologie in een meer robuuste sociale agenda.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en de naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM signalering kunt u hier vinden.

Download publicatie