Publicaties

Classificatie van een vijftal schimmelsoorten

Adviezen | 01.02.2008 | 080131-05

De COGEM is gevraagd te adviseren in welke pathogeniteitsklasse de schimmelsoorten Aspergillus sojae, Trichaderma harzianum, Trichoderma viride, Glarea lozoyensis en Chrysosporium lucknowense ingedeeld moeten worden. Er is ook verzocht te adviseren over het inperkingsniveau waarop werkzaamheden met deze schimmels ingeschaald dienen te worden en over de mogelijke plaatsing van deze micro-organismen in Bijlage 1 van de Regeling genetisch gemodificeerde orgasimen (ggo).

Bijlage 1 bestaat uit een lijst van micro-organismen die in principe niet pathogeen zijn voor mens, dier of plant. Met de in Bijlage 1 opgenomen micro-organismen mag onder bepaalde voorwaarden op het laaste inperkingsniveau (ML-I) gewerkt worden.

De aanvrager wil de bovenstaande schimmelsoorten transduceren met verschillende genen, waarbij gezocht wordt naar genen die betrokken zijn bij DNA recombinatie. Als de introductie van deze genen genetische gevolgen heeft zullen ze in kaart worden gebracht.

De COGEM is van mening dat de genoemde schimmelsoorten niet pathogeen zijn voor mens, dier en plant. Zij adviseert daarom deze vijf schimmels in de laagste pathogeniteitsklasse (klasse 1) in te delen. De COGEM acht het risico voor mens en milieu verwaarloosbaar klein bij de uitvoering van de bovengenoemde werkzaamheden op het laaste inperkingsniveau ML-I.

Download publicatie