Publicaties

Classificatie schimmelsoort Neosartorya fischeri

Adviezen | 07.04.2010 | 100407-01

De COGEM is gevraagd te adviseren in welke pathogeniteitsklasse Neosartorya fischeri ingedeeld dient te worden en over plaatsing van N. fischeri op Bijlage 1 van de Regeling GGO. Tevens is de COGEM verzocht te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met N. fischeri. Als laatste is de COGEM gevraagd of de door de aanvrager voorgestelde inactivatiemethode van gevormde genetisch gemodificeerde  (gg) ascosporen als afdoende kan worden beschouwd.
De aanvrager wil deletiemutanten van N. fischeri vervaardigen door genen die coderen voor eiwitten betrokken bij stressrespons te verwijderen.
N. fischeri is een schimmelsoort en wordt gekenmerkt door zijn hitteresistente ascosporen. N. fischeri is overal aanwezig en komt voor in de bodem en op diverse levensmiddelen. Daarnaast kan N. fischeri voedselbederf veroorzaken. De mens komt veelvuldig met N. fischeri in aanraking maar de schimmelsoort infecteert zelden mensen. Er zijn bij de COGEM geen publicaties bekend waaruit blijkt dat N. fischeri pathogeen is voor planten of dieren.

De COGEM is van mening dat N. fischeri beschouwd dient te worden als opportunistisch pathogeen en adviseert N. fischeri in te delen in pathogeniteitsklasse 1. Zij acht het gerechtvaardigd deze schimmelsoort op te nemen in bijlage 1 van de Regeling GGO. Op basis van de overwegingen in dit advies acht de COGEM de risico’s van de voorgestelde werkzaamheden met N. fischeri verwaarloosbaar klein als deze worden uitgevoerd onder ML-I inperkingsniveau. De COGEM stemt in met het door de aanvrager opgestelde voorschrift om alle open handelingen met gg- N. fischeri sporenvormende cultures uit te voeren in een veiligheidskabinet van klasse-II ten einde de kans op verspreiding van gg-ascosporen te minimaliseren. Daarnaast stemt de COGEM in met het door de aanvrager opgestelde voorschrift om tijdens microscopische handelingen buiten fysieke inperking gg- N. fischeri ascosporen gehecht aan dekglaasjes in vloeistof te houden. Voorts is de COGEM van mening dat de voorgestelde hitte behandeling bij 120°C over een periode van 20 minuten voldoende zal zijn om alle ascosporen te inactiveren.

Download publicatie