Publicaties

Bijlage 1 van de regeling ggo: Classificatie van 14 bacteriën

Adviezen | 02.06.2008 | 080602-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van een veertiental bacteriën. De vraag is of de bacteriën gehandhaafd kunnen blijven op Bijlage 1 van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen (ggo). Bijlage 1 bestaat uit een lijst van micro-organismen die niet pathogeen zijn voor mens, dier of plant. Met de micro-organismen die in Bijlage 1 zijn opgenomen, mag onder bepaalde voorwaarden op het laagste inperkingsniveau ML-I gewerkt worden. Bijlage 1 is gebaseerd op de lijst die door het Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie (IMMIP) in Bonn wordt bijgehouden. Er zijn echter inconsistenties tussen de huidige Bijlage 1 en de meest recente IMMIP lijst. Sommige micro-organismen staan op de huidige Bijlage 1, maar worden in de IMMIP lijst als mogelijk pathogeen aangemerkt (klasse 1+ of 2).

De COGEM adviseert om de elf bacteriën die op de Duitse lijst als 1+ aangemerkt staan, op Bijlage 1 te handhaven. Deze organismen zijn naar de mening van de COGEM apathogeen.
De COGEM adviseert om de drie organismen die op de Duitse lijst als klasse 2 genoemd staan van Bijlage 1 te verwijderen. Pseudomonas aeruginosa kan vele verschillende organismen infecteren, en kan bij gezonde mensen infecties veroorzaken. Stenotrophomonas maltophilia en Streptococcus mutans kunnen ook gezonde personen infecteren. De COGEM adviseert daarom deze drie organismen in te schalen als een klasse 2 pathogeen.

Download publicatie