Publicaties

Advies cultivation of maize variety 59122

Adviezen | 12.06.2007 | CGM/070612-07

De COGEM is gevraagd te adviseren over de vergunningaanvraag voor de teelt van de genetisch gemodificeerde maïslijn 59122. Door introductie van het cry34Ab1 gen en het cry35Ab1 gen afkomstig uit Bacillus thuringiensis is de maïs resistent voor bepaalde insecten uit de orde van de Coleoptera, waaronder de maïswortelkever (Diabrotica spp.). Het cry34Ab1 gen alleen geeft enige mate van tolerantie tegen de maïswortelkever, het cry35Ab1 gen alleen geeft geen tolerantie. Expressie van beide genen leidt tot optimale resistentie tegen de maïswortelkever. Daarnaast is maïslijn 59122 door de introductie van het pat gen tolerant voor herbiciden met als werkzame stof glufosinaat-ammonium.
Maïs heeft in Nederland geen wilde verwanten en opslag van maïsplanten is in Nederland nagenoeg uitgesloten. Verwildering van de maïsplant is in Nederland nooit waargenomen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de modificaties het verwilderingspotentieel vergroten. De COGEM is verder van mening dat de moleculaire karakterisering van de maïslijn volledig is.
De COGEM is echter van mening dat de gegevens betreffende de effecten op niet-doelwitorganismen onvoldoende zijn. Zowel de laboratoriumexperimenten als de gegevens van de veldexperimenten zijn onvoldoende van kwaliteit om een volledige risico-analyse te kunnen uitvoeren. De COGEM is derhalve van mening dat zij geen positief advies kan geven en stelt voor de aanvrager te verzoeken om aanvullende gegevens te overleggen.

Download publicatie