Nieuws

Evaluatie COGEM 2021

In de Wet Milieubeheer is vastgelegd dat de COGEM om de vier jaar een rapport uitbrengt aan de minister van IenW. Hierin wordt tenminste de taak, de inrichting en werkwijze van de commissie aan een onderzoek onderworpen en worden voorstellen gedaan voor gewenste veranderingen. In 2021 heeft de COGEM een extern bureau, Kwinkgroep, gevraagd de COGEM en haar functioneren te evalueren. In het eindrapport van Kwinkgroep wordt een positieve beoordeling gegeven over de wijze waarop de COGEM haar taken heeft uitgevoerd sinds de vorige evaluatie in 2016. Kwinkgroep concludeert onder meer dat de gezaghebbendheid van de COGEM groot is, zowel in Nederland als in Europa, dat COGEM-adviezen gebruikt worden in internationale gremia, de COGEM veel expertise bezit, en dat de COGEM veel aandacht heeft voor de waarborging van haar onafhankelijkheid en het voorkomen van belangenverstrengeling bij de totstandkoming van haar adviezen.
In het rapport wordt ook een aantal aanbevelingen gedaan om het functioneren van de COGEM verder te versterken. Deze aanbevelingen richten zich met name op het verder verbeteren van de interactie met uw ministerie, een beter inzicht te krijgen op de doorwerking van generieke adviezen en signaleringen, verbetering van de communicatie over adviezen en signaleringen naar andere organisaties, en het versterken van de interactie met het werkveld.
Het evaluatierapport, de aanbiedingsbrief aan de minister met de reactie van de COGEM op de bevindingen, en de brief aan de Tweede Kamer van de minister zijn hier te vinden