Publicaties

Veldproef met genetisch gemodificeerde aardappelplanten met een verlaagd amylopectinegehalte

Adviezen | 04.03.2004 | 040303-03

Het doel van onderhavige aanvraag is middels veldproeven (klasse 1) de agronomische eigenschappen van de genetisch gemodificeerde aardappelplanten (Solanum tuberosum) met een verlaagd amylopectinegehalte te evalueren. Tevens zal plantenmateriaal verzameld worden voor verdere analyse en zal vermeerdering van deze aardappelplanten plaatsvinden. De COGEM is van mening dat aan alle criteria die gesteld worden aan een klasse 1 experiment wordt voldaan. Hiernaast kan de gemodificeerde aardappel niet uitkruisen naar wilde verwanten. De aardappel kan wel uitkruisen naar andere cultuurrassen, maar hierbij dient te worden opgemerkt dat aardappels in Nederland vegetatief worden vermeerderd. Aardappelknollen zijn koude-gevoelig en overleven de winter in Nederland gewoonlijk niet. Bovendien is de aanvrager voornemens een isolatieafstand van 20 meter in acht te nemen. De COGEM is mede op basis van eerder beschreven experimenten van mening dat bij de voorgestelde isolatieafstand, de kans op uitkruising naar andere aardappelgewassen verwaarloosbaar klein is.De COGEM heeft derhalve tegen de in de aanvraag beschreven werkzaamheden, onder de voorgestelde voorwaarden, geen bezwaar en acht de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie