Publicaties

Terugplaatsing van met recombinant humaan metapneumo-virus geïnfecteerde cavia’s

Adviezen | 29.04.2004 | 040427-01

Het humaan metapneumovirus (hMPV) is een bij de mens veel voorkomend ver-koud–heidsvirus dat door de COGEM geclassificeerd is als een pathogeniteitsklasse 2 virus (CGM/030205-01). Het doel van het experiment is het genereren van een speci-fiek antiserum tegen het hMPV in cavia’s met het oog op het ontwikkelen van een vaccin. De COGEM is verzocht te adviseren over de omlaagschaling van de in-perking van DM-III naar D-I dierverblijven van cavia’s die zijn geïnfecteerd met wild-type hMPV dat geproduceerd is met behulp van moleculair biologische technieken. De COGEM is van mening dat onder voorwaarden, zoals opgenomen in het voorstel tot inschaling van het ministerie van VROM, geïnfecteerde cavia’s, en cavia’s die een herinfectie met wild-type hMPV hebben ondergaan, van DM-III naar D-I inperkings-niveau teruggeplaatst kunnen worden. Deze aanvullende voorwaarden zijn dat de testuitslagen van PCR én viruskweek van minimaal drie opeenvolgende dagen negatief zijn voor hMPV. Hierbij dient getest te worden op monsters afkomstig uit de neus van alle cavia’s uit dezelfde isolator. Het aanvullend voorschrift in het voorstel tot inscha-ling, dat dieren minimaal 14 dagen na infectie in onderdruk-isolatoren moeten worden gehuisvest, is volgens de COGEM overbodig gezien het voorgaande voor-schrift. Met inachtneming van de aanvullende voorschriften acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie