Publicaties

Technisch-wetenschappelijke signalering ‘Farm Scale Evaluations’

Signaleringen | 05.12.2003 | 031128-01

In Groot-Brittannië zijn met omvangrijke veldexperimenten de gevolgen van teelt van genetische gemodificeerde herbicidentolerante (GMHT) gewassen t.a.v. biodiversiteit en uitkruising onderzocht. In deze zo-genoemde ‘Farm Scale Evaluations’ (FSE) is de conventionele teelt vergeleken met de GMHT-teelt van koolzaad maïs en bieten. Het in het onderzoek geconstateerde verschil in bio-diversiteit is het gevolg van het verschil in herbicidengebruik tussen de geteste conventionele- en GMHT-teelt. Het onderzoek heeft zich niet gericht op mogelijke directe effecten van genetisch gemodificeerde gewassen op de biodiversiteit, zoals onbedoelde effecten op niet-doel organismen. Uitkruising is bij maïs geconstateerd. De onderzoekers stellen dat een minimale isolatieafstand van 24,4 meter noodzakelijk is om binnen de, door de EU vastgestelde, drempelwaarde van 0,9 % te blijven. Mogelijk zijn deze gegevens kunnen, tezamen met de in zomer 2004 te verwachten gegevens voor uitkruising in koolzaad, gebruikt worden bij het vaststellen van isolatieafstanden in het kader van de co-existentie problematiek. Overigens kan een veranderd landbouwregime niet los gezien kan worden van de toepassing van GMHT-gewassen, daar herbicidengebruik en GMHT-gewassen een onlosmakelijk geheel vormen. De COGEM zal in 2004 een signalering uitbrengen betreffende de maatschappelijke discussie die naar aanleiding van het FSE-onderzoek is ontstaan. Tenslotte merkt de COGEM op dat de omstandigheden in Groot-Brittannië niet geheel vergelijkbaar zijn met die in Nederland (bv. klimaat, grondbewerking). Bij eventuele vertaling naar de Nederlandse situatie zal hiermee rekening gehouden moeten worden.

Download publicatie