Publicaties

Review van interactieve en participatieve methoden voor het achterhalen van stakeholdervisies omtrent genetische modificatie

Onderzoeksrapporten | 05.01.2007 | CGM 2006-06

Tegenwoordig worden stakeholders regelmatig betrokken in de beleidsvoorbereiding en bij het opstellen van beleidsagenda’s. De reden hiervoor is dat zij nuttige kennis of originele perspectieven kunnen bijdragen, ook als het onderwerpen betreft waarbij veel deskundigheid lijkt vereist. Bovendien resulteert participatie van stakeholders in een breder draagvlak voor het beleid. Ook wordt het ontwikkelen van beleid in interactie met betrokkenen wel als democratischer beschouwd. De consultatie van stakeholders kan op verschillende manieren plaatsvinden; er is een breed scala aan methoden ontwikkeld. Ze worden in het algemeen als interactieve en participatieve methoden aangeduid. De verschillen tussen de diverse methoden hangen samen met het doel waarvoor de methode wordt ingezet en de beschikbare tijd en financiën. Het rapport biedt een overzicht van methoden die kunnen worden ingezet om de ethische en maatschappelijke dilemma’s rond de beschreven trends te achterhalen. Het zou eventueel kunnen worden toegepast bij de burgerconsultaties die gemeenschappelijk door uw Ministerie en de COGEM in dit kader worden gehouden. Ook bevat het rapport een beslisboom om op basis van het beoogde doel een keuze te maken voor een bepaalde methode.

Download publicatie