Publicaties

Mogelijkheid Gentechvrije Ketens

Onderzoeksrapporten | 01.09.2004 | CGM 2004-02

Onderzoek naar voorwaarden, knelpunten en mogelijkheden vanuit een ketenbenadering Keuzevrijheid voor consumenten en producenten is een centrale waarde in het maatschappelijke en politieke debat over biotechnologie. Wil deze keuzevrijheid concreet vorm krijgen, dan is scheiding van gentech en gentechvrije ketens noodzakelijk. Om meer inzicht te krijgen in de bijbehorende voorwaarden en criteria en in de mogelijke knelpunten en oplossingen, heeft de COGEM heeft onderzoek laten verrichten naar de mogelijkheid van gentechvrije ketens. In het rapport, dat is opgesteld door ir. H.C. de Vriend van de Stichting Consument en Biotechnologie, wordt verband gelegd tussen wetenschappelijk-technische, economische en juridische haalbaarheidsaspecten en de wensen en verwachtingen van burgers en consumenten. Het publieksonderzoek is uitgevoerd via focusgroepen. De meeste deelnemers toonden er begrip voor dat een zekere vermenging met gentech producten niet is te voorkomen. Zij accepteren daarom drempelwaarden. Men koesterde wel argwaan tegenover de bedoelingen van voedselproducenten en overheid. Ook lijken consumenten het als onredelijk te ervaren dat er een meerprijs betaald moet worden voor gentechvrije producten ten gevolge van de introductie van ggo’s, terwijl zij daar niet om hebben gevraagd. Er zijn tevens vertegenwoordigers van de schakels in de productieketen geïnterviewd. Er bleken twee verschillende visies op mogelijke ketenvermenging te heersen: een principiële en een meer pragmatische. Men betwijfelde of de consument uiteindelijk bepaalt welke al dan niet gentechvrije producten op de markt komen. De industrie en de detailhandel hebben daar een veel belangrijker invloed op. In het rapport wordt op basis van literatuuronderzoek ingegaan op het huidige aanbod op de markt van gentech en gentechvrije producten, op de randvoorwaarden bij ketenscheiding, op de de traceerbaarheid, controle en toezicht en op de kosten die met gentechvrije ketens gemoeid zijn.

Download publicatie