Publicaties

Kleinschalige veldproef met de genetisch gemodificeerde herbicidentolerante maïslijn NK603

Adviezen | 15.02.2008 | 080215-02

De COGEM is verzocht te adviseren over de milieurisico’s van een kleinschalige veldproef (categorie 2) met de genetisch gemodificeerde maïslijn NK603. Maïslijn NK603 brengt de cp4 epsps en cp4 epsps L214P genen tot expressie en is hierdoor tolerant voor glyfosaat-bevattende herbiciden. Het doel van de voorgenomen werkzaamheden is het uitvoeren van herbiciden- en rassenregistratieproeven.
Maïslijn NK603 is sinds 2004 in Europa toegelaten voor import, industriële verwerking en voedsel. De COGEM heeft in het kader van marktaanvragen eerder positief geadviseerd over teelt, import en verwerking van NK603. Daarnaast hebben andere instanties de voedselveiligheid van NK603 positief beoordeeld.
Maïs is vorstgevoelig en zal de Nederlandse winter gewoonlijk niet overleven. Opslag van maïs wordt in Nederland zelden tot nooit waargenomen. Verwilderde maïspopulaties zijn in Nederland nog nooit aangetroffen. De ingebrachte genen bieden onder natuurlijke omstandigheden geen selectief voordeel en er zijn geen redenen op aan te nemen dat de modificatie zal leiden tot een verhoogde kans op verwildering. De genetisch gemodificeerde maïslijn kan in Nederland niet uitkruisen naar wilde verwanten, maar wel naar andere cultuurrassen van maïs. Indien uitkruising optreedt, is de COGEM van mening dat de kans op schadelijke effecten verwaarloosbaar klein is. De mate van uitkruising is verminderd door het hanteren van een isolatieafstand van minstens 25 meter met conventioneel geteelde maïs en een isolatieafstand van tenminste 250 meter met biologisch geteelde maïs. De COGEM is verder van mening dat aan alle voor een categorie 2 veldproef gestelde criteria wordt voldaan.
Gezien het bovenstaande heeft de COGEM tegen de in de aanvraag beschreven werkzaamheden, onder de voorgestelde voorwaarden, geen bezwaar en acht zij de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie