Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met reassortanten van het Shuni virus en het Schmallenberg virus

Adviezen | 13.01.2020 | CGM/200113-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over een aanvraag voor werkzaamheden met chimere virussen (reassortanten) gebaseerd op de oudervirussen Schmallenberg virus (SBV) en Shuni virus (SHUV). Het doel van de voorgenomen werkzaamheden is om te onderzoeken of reassortanten van SBV en SHUV replicatie-competent zijn. Tevens wil de aanvrager het tropisme van de reassortanten in vitro in cellijnen, primaire cellen en weefselexplantaten onderzoeken.
Het is niet uitgesloten dat bij de werkzaamheden een reassortant virus met een veranderde fitness ontstaat, dat door de in Nederland aanwezige knutten of muggen verspreid kan worden. Aangezien de aanvrager niet voornemens is om experimenten uit te voeren met dieren (zoals hoefdieren, muggen of knutten), is het uitgesloten dat reassortanten via de natuurlijke verspreidingsroute uit het laboratorium kunnen ontsnappen.
Beide virussen zijn strikte dierpathogenen van pathogeniteitsklasse 2. Geen van de aan SBV en SHUV verwante virussen infecteren of veroorzaken ziekte bij de mens. De COGEM is van oordeel dat de kans verwaarloosbaar klein is dat een reassortant virus met zoönotisch potentieel ontstaat, dat via bijvoorbeeld een door een prikincident geïnfecteerde medewerker in het milieu verspreid wordt.
De aanvrager heeft verzocht om de voorgenomen werkzaamheden op ML-III te mogen uitvoeren. De COGEM acht de risico’s voor mens en milieu hierbij verwaarloosbaar klein, maar merkt op dat de veiligheid voor mens en milieu ook gewaarborgd is indien de werkzaamheden op ML-II plaatsvinden.

Download publicatie